Beleidsplan Stichting Kunst Initiatief Lochem

1. Inleiding 

De Stichting Kunst Initiatief Lochem (SKIL) is in maart 1999 opgericht. Volgens de statuten stelt de stichting zich ten doel:

 1. Het onder de aandacht brengen bij een zo breed mogelijk publiek van cultuur en beeldende kunst
 2. Het verrichten van verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Belangrijkste evenement is de Lochemse kunstroute: dit is een jaarlijks terugkerend evenement tijdens de Paasdagen, op 1e en 2e Paasdag. Daarnaast organiseert de stichting incidenteel projecten. Bijvoorbeeld kunstexposities van Lochemse kunstenaars in de werkkamers van burgemeester en wethouders. .

2. De Lochemse kunstroute

De Lochemse kunstroute is al ruim 20 jaar een begrip. Gedurende het Paasweekend zijn exposities op zondag en maandag geopend van 11.00 tot 18.00 uur; momenteel rekening houdend met RIVM maatregels.

Inschrijvingen werden steeds in november aangekondigd en de inschrijvingen volgden van december tot en met januari. Ook locatiebeheerders worden geïnformeerd, om samenwerking met kunstenaars te stimuleren.

Zowel professionele, semi-professionele als amateur kunstenaars kunnen deelnemen. De kunstvormen zijn zeer divers. Schilderijen in uiteenlopende technieken, krijtpanelen, keramiek-, brons-, hout-, vilt-, metaalobjecten en sieraden, fotografie, tassen van gerecycled materiaal en overige toegepaste kunst. Het bestuur stelt geen ballotage in, noch coördineert zij de samenstelling van kunstenaars per locatie. Wel ziet het bestuur er op toe dat werken expositiewaardig zijn.

Met ingang van Pasen 2021 wordt de route met name voor Lochemse kunstenaars georganiseerd. Waar voorheen Lochemse kunstenaars ook gasten van buiten de gemeente expositieruimte boden is op het verzoek van een groot aantal Lochemse kunstenaars gehoor gegeven om terug te gaan naar de oorspronkelijke idee van onze organisatie om de Lochemse kunst te promoten.

3. Promotie

De organisatie laat niet langer brochure en posters drukken. Werk en gegevens van deelnemende kunstenaars worden vanaf 2021 geheel digitaal gepresenteerd, inclusief de routekaart. De website blijft het gehele kalenderjaar actief, waardoor kunstenaars ook na de Paasdagen hun werk kunnen promoten en wetenswaardigheden melden. Voor bezoekers van de gemeente Lochem wordt daardoor het Lochemse kunstaanbod op overzichtelijke wijze toegankelijk.

Publicaties in regionale HAH-bladen worden door SKIL gecoördineerd, ook die van individuele of groepen kunstenaars om een zo groot mogelijke herkenbaarheid te bewerkstelligen.

De website www.kunstinlochem.nl  biedt deelnemers een eigen pagina om hun, beeld-, video- en overig informatiemateriaal te publiceren. Ter ondersteuning helpt het bestuur de deelnemers bij het inrichten en aanpassen van hun persoonlijke websitepagina.

4. Locaties

Er nemen jaarlijks ca 100 kunstenaars deel op ca 45 locaties, verspreid over de dorpskernen Harfsen, Gorssel, Eefde, Epse, Barchem, Laren, Almen, Zwiep en Lochem-stad.

Dat is in twee dagen niet helemaal te bezichtigen. Wij adviseren daarom om tevoren op onze site te kijken: www.kunstinlochem.nl . Het bestuur moedigt kunstenaars ook aan om gezamenlijk op locaties te exposeren.

In de voorbereiding brengt de locatiemanager van SKIL vraag en aanbod bijeen. Per locatie fungeert een van de exposanten als coördinator/aanspreekpunt voor bezoekers.

5. Vlaggen

Iedere locatie krijgt voor de Paasdagen een vlag met het logo van SKIL uitgereikt om tijdens de kunstroute langs de weg te zetten, zodat bezoekers de locatie gemakkelijk kunnen vinden. De vlaggen worden beheerd, uitgereikt en ingenomen door (een van) de bestuursleden. Er wordt € 75,= schadevergoeding in rekening gebracht als een vlag niet, of gehavend wordt ingeleverd.

6. Beleidsaccenten

Het bestuur streeft ernaar om de kunstroute zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deelnemers en bezoekers. Mede daarom speelt SKIL in op de snel veranderende communicatievormen. Daartoe legt zij in de komende jaren de volgende accenten

 • De kunstroute werkt volgens het principe ‘laat duizend bloemen bloeien’; wij hanteren derhalve geen actieve ballotage.
 • Van de kunstenaars verwachten wij een zelfkritische houding t.a.v. hun werk voorafgaand aan de inschrijving.
 • Interessante locaties, die meerdere kunstenaars kunnen huisvesten, worden aangemoedigd samenwerkingen aan te gaan met deelnemers, omdat dat zowel vanuit het oogpunt van bezoekers aantrekkelijk is, als vanuit het oogpunt van deelnemers door hun onderlinge contact.
 • Wederzijdse kennismaking tussen kunstenaars onderling en hun bezoekers wordt gestimuleerd.
 • De promotie van de kunstroute wordt verstrekt en versterkt via de meest recente social media.
 • We pogen door actief onderzoek naar feedback de organisatie te vernieuwen en verbeteren.

7. Belangrijke data voor 2021

 • Opening inschrijving route 2021 op 2 januari 2021
 • Sluitingsdatum inschrijving 28 februari 2021
 • Uitreiking vlaggen op donderdag 25 en vrijdag 26 maart, tussen 16.00 en 18.00 uur; inname donderdag 8 en vrijdag 9 april 2021, wederom tussen 16.00 en 18.00 uur.
 • Kunstroute Pasen 2021 vindt plaats op 4 en 5 april 2021.

8. Taakverdeling bestuur en commissie SKIL 2021

Voorzitter (in duo)

 • beleid, proces- en sfeerbewaking organisatie kunstroute
 • publiciteit, representatie en overleg en bewaking doelstellingen stichting
 • bestandsbeheer (potentiële) deelnemers, sponsoren en media

Penningmeester

 • financieel beheer
 • jaarverslagen
 • financiële administratie en bankzaken
 • inkoopbeleid

Secretaris (vacature)

 • databeheer
 • nieuwsbrieven
 • opmaak/vervaardiging brochures en posters
 • administratie

Projectcoördinator

 • uitzetten, inrichten jaarlijkse thema-evenement
 • voorbereiding en planning deelnemersbijeenkomst
 • verslaglegging

Website- en locatiebeheer

 • beheer website
 • locatiemanagement (koppelen vraag en aanbod)
 • informatieverstrekking groepslocaties aan en van locatiehouders

december 2020