Beleidsplan Stichting Kunst Initiatief Lochem

1. Inleiding 

De Stichting Kunst Initiatief Lochem (SKIL) is in maart 1999 opgericht. Volgens de statuten stelt de stichting zich ten doel:

 1. Het onder de aandacht brengen bij een zo breed mogelijk publiek van cultuur en beeldende kunst
 2. Het verrichten van verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Belangrijkste evenement is de Lochemse kunstroute: dit is een jaarlijks terugkerend evenement tijdens de Paasdagen, op zaterdag, zondag en maandag. Daarnaast organiseert de stichting op onregelmatige basis kunstmarkten en -projecten. In de werkkamers van burgemeester en wethouders exposeren regelmatig Lochemse kunstenaars hun werken. Dat project is in 2014 gestart en loopt tot op heden met succes.

2. De Lochemse kunstroute

De Lochemse kunstroute vindt plaats tijdens het Paasweekend. Die 3 dagen zijn bezoekers welkom van 12.00 tot 17.00 uur.

Inschrijvingen worden in oktober aangekondigd en de inschrijving zelf vindt plaats in december en januari. Ook locatiebeheerders krijgen een vooraankondiging van de jaarlijkse kunstroute.

Zowel professionele, semi-professionele als amateur kunstenaars kunnen deelnemen. De kunstvormen zijn zeer divers. Schilderijen in uiteenlopende technieken, krijtpanelen, keramiek-, brons-, hout-, vilt-, metaalobjecten en sieraden, fotografie, tassen van gerecycled materiaal en overige toegepaste kunst. Het bestuur stelt geen ballotage in, noch coördineert zij de samenstelling van kunstenaars per locatie.

In principe zijn deelnemers afkomstig uit de gemeente Lochem, maar het staat hen vrij kunstenaars van buiten de gemeente uit te nodigen, mits zij exposeren op de locatie van die gastheer- of vrouw.

3. Promotie

De organisatie laat een brochure drukken, waarin de namen van de kunstenaars, de locaties en een routekaart zijn opgenomen. Daarnaast wordt er ander promotie materiaal gemaakt zoals posters en/of flyers.

Deelnemers krijgen ongeveer een maand voor de start van de kunstroute 25 brochures en 3 posters. De brochures bevatten routekaartjes van zowel Lochem centrum als de buitengebieden. Op het binnenblad staan alle deelnemers, per locatie en ook met foto van een kunstwerk met bijbehorende gegevens.

De website www.kunstinlochem.nl  biedt ruimte aan alle deelnemers om hun gegevens, foto’s van werken en overige informatie te publiceren. Ter ondersteuning helpt het bestuur de deelnemers bij het inrichten en aanpassen van hun sitepagina.

4. Locaties

Er nemen ca 100 kunstenaars deel op ca 45 locaties, verspreid over de kernen Harfsen, Gorssel, Eefde, Epse, Barchem, Laren, Almen, Zwiep en Lochem.

Dat is zelfs in 3 dagen niet helemaal te bezichtigen. Wij adviseren om tevoren op onze site te kijken: www.kunstinlochem.nl . Het bestuur moedigt kunstenaars aan om gezamenlijk op locaties te exposeren.

Iedere deelnemer heeft een eigen sitepagina, waarop zowel de locatie als het type werk wordt aangegeven.

In de voorbereiding brengt de locatiemanager vraag en aanbod bijeen. Per locatie fungeert een van de exposanten als coördinator/aanspreekpunt voor bezoekers.

5. Vlaggen

Iedere locatie krijgt een vlag met het logo van SKIL uitgereikt om tijdens de kunstroute langs de weg te zetten, zodat bezoekers de locatie gemakkelijk kunnen vinden. De in 2013 aangeschafte vlaggen, ter markering van een deelnemende locatie, worden beheerd, uitgereikt en ingenomen door (een van) de bestuursleden. Er wordt € 75,= schadevergoeding in rekening gebracht als een vlag niet, of gehavend wordt ingeleverd.

6. Beleidsaccenten

Het bestuur streeft ernaar om de kunstroute zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deelnemers en bezoekers. Daartoe legt zij in de komende jaren de volgende accenten

 • De kunstroute werkt volgens het principe ‘laat duizend bloemen bloeien’. We hanteren geen actieve ballotage of kwaliteitstoetsing.
 • We verwachten van de kunstenaars een zelfkritische houding voorafgaand aan de inschrijving.
 • We streven naar deelname van interessante locaties die meerdere kunstenaars kunnen huisvesten, omdat die zowel vanuit het oogpunt van bezoekers aantrekkelijk zijn, als vanuit het oogpunt van deelnemers door het onderlinge contact.
 • We streven naar wederzijdse contacten en kennismaking tussen kunstenaars onderling en tussen bezoekers en kunstenaars, zowel van binnen als van buiten Lochem.
 • We willen de promotie van de kunstroute versterken, zowel via de social media als via drukwerk, tijdschriften en internet.
 • We streven naar vernieuwing en verbetering van de kunstroute en vragen actief om de mening van zowel deelnemers als bezoekers.

7. Belangrijke data voor 2017/2018 

 • Vooraankondiging versturen t.a.v. deelname kunstroute 15 oktober 2017.
 • Opening inschrijving 1 december 2017
 • Sluitingsdatum inschrijving 15 januari 2018
 • Opmaak brochure uiterlijk 15 februari 2018
 • Uitreiking vlaggen en brochures 8 en 9 maart; inname 5 en 6 april 2018
 • Kunstroute Pasen 2018 vindt plaats op 31 maart, 1 en 2 april 2018.

8. Taakverdeling bestuur en commissie SKIL 2018

Voorzitter

 • beleid, proces- en sfeerbewaking organisatie kunstroute
  • uitzetten strategie en activiteiten t.b.v. organisatie
  • beleggen vergaderingen
  • evaluatie en vernieuwing
 • publiciteit, representatie en overleg en bewaking doelstellingen stichting
 • bestandsbeheer (potentiële) deelnemers, sponsoren en media
 • beheer website

Penningmeester

 • financieel beheer
 • jaarverslagen
 • financiële administratie en bankzaken
 • inkoopbeleid

Secretaris, 1e en 2e

 • databeheer
 • nieuwsbrieven
 • opmaak/vervaardiging brochures en posters
 • administratie

Locatiemanager

 • locatiemanagement (koppelen vraag en aanbod)
 • informatieverstrekking groepslocaties aan en van locatiehouders

Projectcoördinator

 • uitzetten, inrichten jaarlijkse thema-evenement
 • voorbereiding en planning deelnemersbijeenkomst
 • verslaglegging
 • BGM project

November 2017